STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Bildserie som visar lastning av en container till ett höghastighetståg och som sker automatiskt

Höghastighetstågen behöver godset för att bli en lönsam investering

Att det lilla landet Sverige skulle klara av investeringarna i höghastighetståg utan att godset kommer att kunna räknas in anser vi som helt uteslutet. Det lilla befolkningsunderlaget som Sverige har, och det utsträckta landet utformning, medger inte att godset lämnas utanför. Det går inte att räkna hem höghastighetstågen med undantag för vissa korta sträckor. Vill man investera i Höghastighetståg så är gods inblandningen ett måste.

Det går att lösa med innovationer som svarar för en framtida inblandning och skapar ett ekonomiskt underlag för en kommande investering och en utbyggnad av ett höghastighets nätverk. 

Varför inte en gemensam lösning med terminal för passagerare och gods

Det går att lösa med gemensamma utrymmen om man låter delar av tåget frakta gods och den andra delen passagerare. Med vår teknik att hantera containers så kliver en container av tåget på 2 minuter och det sker utan att en människa är involverad. Räknar man med 5 minuters stopp så hinner tekniken även lasta en container på den tiden. Det betyder att det blir helt andra kalkyler för att betala investeringarna för höghastighetstågen.

Höghastighetstågen kan ligga en våning upp i förhållande till den vanliga stationen

Rationell lösning med höghastighetstågen 1 våning upp

Det går att skapa mycket intressanta och innovationsriktiga lösningar som kan förena passagerare trafiken tillsammans med godstransporter. Det kommer att betyda mycket för de ekonomiska resurser som behövs för att genomföra höghastighetståg investeringarna.

Allt eftersom internet godset växer finns ökat intr​esse för gemensam lösning

Internet godset kommer givetvis att öka och kommer att ställa allt högre krav på snabba transporter. För Sveriges del med det låga befolkningsunderlaget kommer det att vara av intresse att kombinera person och det snabba internet godset. det går att skapa mycket intressanta och relativt stora terminaler med ett stort flöde av både passagerare av gods genom de gemensamma terminalerna.

Hamnarna skall involveras

Givetvis skall hamnarna integreras i höghastighetståg utbyggnaden. De är viktiga brytpunkter för mycket av godset som kommet till Sverige men även lämnar landet.

En rationell upplagd lösning för hamnen har stor betydelse för godsflödet in och ut från landet. 

Sveriges möjligheter med höghastighetstågen står och faller med godset

Den mycket infekterade debatten om höghastighetstågen möjligheter till investering kommer i en helt annat läge om man involverar godstrafiken. Det är inte bara i Sverige detta behov finns utan i de flesta länder som har ett alldeles för litet folkunderlag för att det skall motivera enbart persontransporter.