STEEL LINE för framtiden och hela Europa!

Vi bygger med industriellt producerade moduler, på pelare och gör liten inverkan på naturen 


Pelarkonstruktionen är gjord i stål. Endast fundamentet som pelaren står på är i betong eller i vår andra lösning utan ett betongfundament. Behövs bara på var trettionde meter vilket kraftigt sänker anläggnings- och markkostnaderna i jämförelse med en järnvägsbank och förkortar byggtiden.

Det går att välja höjd på pelarna. I stadsmiljö kan stationen vara på marken eller ligga på pelare som S-bahn i Berlin. Detsamma gäller för omlastningsstationer för gods utmed stambanorna. Pelarna för dubbel spårbanor finns i två standardutföranden. 

På bilden nedan framgår till höger hur Trafikverket vill bygga. Ett sår som skär genom både landskap och mänskliga miljöer. Ödelägger både samhällen och naturens miljöer för människan och djurlivet. Är dessutom avsevärt dyrare, och tar mycket längre tid att bygga. Metoden Trafikverket föredrar har alla nackdelar för att uppföra en framtida infrastruktur. 

Trafikverkets ståndpunkt är helt obegriplig!   

Vi ger en enkel förklaring med hjälp av enkla bilder hur vi bygger

Vi bygger tågbanan på pelarpar på landsbyggden. Vart och ett av de två spåren vilar på en egen pelare, och pelarna är sammanfogade med en tvärbalk. Pelarparet ger bättre stabilitet, och en enklare och billigare konstruktion än enkelpelare.

Bilderna visar modulerna

Överst till vänster
Fundamentet är på plats och kommer att färdigställas i förväg på pelarplasterna

Överst till höger
Pelarmodulerna har kommit på plats

Nederst till vänster
Tvärbalken har monterats

Nederst till höger
Brobalkarna har monterats

Kompletterande montage

Kompletterande monteringar genomförs

Montage av elledningssystem
Montage av signal system
Montage av gångbrobanor och utrymmningsmöjligheter ned till mark etc..

En höghastighetsbana har dragits fram genom naturen och samhälle

Bilden nedan får illustrera hur tekniken kan samverka med naturen och skapa det bästa för alla parter. Bonden kan utnyttja sin mark och djuren kan ströva fritt under markbanan. Inga kollision risker mellan tågen, människan, naturen och fordonen.   

Banan byggs genom stad och samhälle

Byggnationen är egentligen densamma men med den stora skillnaden att vi bygger på en gemensam pelare. Det har sim förklaring att det tar mindre utrymme på marken och kan lättare anpassas till byggnationer inom stad och täta samhällen. Men allt är även i den versionen uppbyggda av standardiserade moduler varför byggnationen går snabbt.

Bilderna visar modulerna

Överst till vänster
Grundläggningen för botten elementet

Överst till höger
Bottenelementet för pelaren monteras

Nederst till vänster
Pelarmodulerna monteras

Nederst till höger
Tvärbalken och brobanorna monteras.

Kompletterande montering

Kompletterande monteringar utförs

Elledningar har inte monterats
Signalsystemen monteras
Gångbanr och andra kompletteringar monteras
Utrymmningsmöjligheter monteras till markplanet

Ett snabbt och nytt sätt att bygga höghastighetsbanor

Vi har här lämnat det tekniska utförandet utan hänvisar till de sidor som beskriver tekniken. De kommer att ligga under lösenord och är du intresserad får du kontakta oss för att komma åt lösenorden. 

Vi kan inte mer än påpeka hur vansinnigt vi tycker att byggnationer av höghastighetsbanor utförs idag, och kommande år om Trafikverket får som dom vill. Dom slösar med skattemedel för stora belopp och inget ansvar har dom heller!