STEEL LINE för framtiden!

Energi-jämförelse lastbil/buss - höghastighetståg

Både tåg och lastbilar/bussar förbrukar energi för att övervinna luftmotstånd och rullmotstånd. Motstånden ökar med ökad hastighet och ökad tyngd hos fordonen. Även den totala påverkan på miljön skiljer mellan lastbil/buss och järnväg. Det gäller allt från drivmedel till byggande och underhåll av infrastukturen.

Siffror i tabellen ger en överblick hur de olika trafikslagen påverkar både energi och miljö. Här ser man också flygets stora inverkan. Det är uppenbart att så mycket som möjligt bör överföras till järnvägstransporter så snabbt det går. Det skall också påpekas att det är svårt att hitta jämförbar statistik och man måste alltid ta i beaktning vem som producerat statistiken och i vilket syfte.

I de diagram som finns nedan så kan energiförbrukningen mellan lastbil/buss och tåg skilja så mycket som mellan 2 till 12 ggr dyrare för lastbilen/bussen. Koldioxidutsläppen för lastbilar/buss har en mycket stor skillnad eftersom järnvägen släpper ut mycket lite koldioxid.

Energiåtgång och utsläpp av koldioxid

SKälla: IVA Energiomvandling i transportsektorn.

Koldioxid utsläpp

Koldioxidutsläpp för olika transportkategorier.

Källa: IVA, Så klarar Sveriges transporter klimatmålen

Klimate - energi

Källa: Trafikverket

Godstransporter

Källa: VTI meddelande 718

Inga djupare analyser

Utan att gå in i någon djupare analys så kan man snabbt konstatera "det finns ingen tvekan om att allt som går att överföra till tågtransporter skall göras omgående". Vår infrastruktur lösning tillsammans med den nya InfraMag framdrivningen kommer att underlätta framtagandet av en helt ny infrastruktur.

Vi har även tillsammans meed AMCCT AB  tagit fram en enkel film som jämför transport på järnväg och med lastbil. Du kan ta del av filmen genom att klicka på nedanstående video